top of page

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna : de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke opdracht of levering van diensten en/of goederen door Catherine Hermans (hierna : "opdrachtnemer"), met zetel te Oudebaan, 439, 3000 LEUVEN, ondernemingsnummer 0806.682.088. aan de opdrachtgever (hierna : “de opdrachtgever”). De toepassing van enige algemene of andere voorwaarden uitgaande van de opdrachtgever wordt uitgesloten. De opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk de toepassing van deze Algemene Voorwaarden voor elke opdracht.

1.2. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken door middel van een schriftelijk en door de opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekend document.

 

2. Offertes en opdrachten

2.1. Elke offerte vanwege de opdrachtnemer is steeds onder voorbehoud, en de opdrachtnemer behoudt zich daarbij onder andere het recht voor om tik- of andere fouten of enige andere materiële vergissingen te corrigeren. Offertes zijn slechts geldig voor de termijn zoals aangeduid op de offerte, waarna deze automatisch komt te vervallen.

2.2. Door de ondertekening van de offerte en/of het overmaken van zijn akkoord, aanvaardt de Klant de offerte. De opdrachtnemer zal vervolgens, na deze aanvaarding door de opdrachtgever, haar akkoord uitdrukkelijk bevestigen, waarna de overeenkomst tussen partijen tot stand komt.

2.3. Elke aanvraag tot annulering van een opdracht, of enig onderdeel ervan, vanwege de opdrachtgever dient steeds schriftelijk te gebeuren. Dergelijke annulering is slechts geldig wanneer deze uitdrukkelijk aanvaard wordt door de opdrachtnemer. Bij elke annulering zal de opdrachtgever in ieder geval steeds betaling verschuldigd zijn voor de reeds door de opdrachtnemer gemaakte kosten en gepresteerde diensten, zulks met een minimum van 25 % van het totaal bedrag van de specifieke offerte of opdracht, tenzij de opdrachtgever een hogere kost of schade kan aantonen.

De opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk dat hij geen beroep kan doen op het recht van eenzijdige beëindiging van aannemingsovereenkomsten zoals voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

2.4. De opdrachtnemer behoudt zich steeds het recht voor om opdrachten, of onderdelen ervan, te weigeren, of de uitvoering ervan te staken wanneer daar gegronde redenen voor zijn, zoals bijvoorbeeld in geval van enige inhoud of onderwerpen in strijd met de wet, de openbare orde en/of de goede zeden, zonder dat de opdrachtnemer om die reden tot enige schadevergoeding gehouden kan zijn.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1. Voor elke opdracht geldt dat de diensten, uitvoering en verbintenissen van de opdrachtnemer steeds inspanningsverbintenissen uitmaken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4. Prijs, facturatie en betaling

4.1. De prijs is deze zoals overeengekomen op de offerte en/of in de overeenkomst. De opdrachtnemer behoudt zich evenwel het recht voor om de prijs nog aan te passen indien na het opmaken van de offerte en/of het sluiten van de overeenkomst nog enige bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (zoals sociale lasten, fiscale maatregelen, indexaties, enz.) gewijzigd zijn. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever hiervan in voorkomend geval schriftelijk en op gemotiveerde wijze informeren.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de offerte, zijn externe kosten of kosten van derden (zoals bijvoorbeeld betalingen aan beheers-vennootschappen, media of exploitanten van websites, samenwerkingen met andere leveranciers van de opdrachtgever, enz.) niet in de prijs van de offerte inbegrepen.

4.2. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle prijzen en bedragen steeds exclusief BTW.

4.3. De opdrachtnemer zal ook de mogelijkheid hebben om tussentijdse voorschotten of bedragen aan de opdrachtgever te factureren, zoals bijvoorbeeld in het geval van meer langlopende opdrachten.

4.4. De facturen van de opdrachtnemer zijn contant betaalbaar, en in ieder geval op de vervaldag zoals vermeld op de factuur. Elke betwisting van enige factuur dient uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen door de opdrachtgever schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden overgemaakt, op straffe van verval.

4.5. Voor elke onbetaalde factuur of elk openstaand bedrag zal van rechtswege, zonder de noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd zijn van 8% op jaarbasis, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand zal worden beschouwd, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het nog openstaande bedrag met een minimum van €75.

4.6. In geval van niet tijdige betaling of niet-naleving van de betalingsvoorwaarden, worden alle openstaande facturen en schulden van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtnemer behoudt zich verder ook het recht voor om elke uitvoering van opdrachten of dienstverlening ten aanzien van de opdrachtgever te staken of op te schorten tot de volledige betaling van de openstaande bedragen, of om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van de opdrachtnemer op schadevergoeding.

4.7. Indien de opdrachtgever gedeeltelijke betalingen uitvoert, zullen deze eerst worden aangerekend op de verschuldigde intresten, kosten en (schade) vergoedingen, en pas daarna op de nog openstaande hoofdsommen.

 

5. Aansprakelijkheid

5.1. Elke klacht of opmerking met betrekking tot dienst of enige uitgevoerde opdracht vanwege de opdrachtnemer dient uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te worden overgemaakt. De formulering van een klacht zal de opdrachtgever geenszins ontslaan van diens betalingsverplichting.

5.2. Het feit dat de opdrachtnemer een klacht in ontvangst neemt, betekent geenszins dat de opdrachtnemer deze aanvaardt of erkent. Wanneer de opdrachtgever tijdig en terecht een gebrek in dienst of opdracht meldt, zal de opdrachtnemer zelf de keuze hebben om dit gebrek zelf te corrigeren of recht te zetten, dan wel om de opdrachtgever een compensatie of vergoeding toe te kennen.

5.3. De opdrachtnemer kan enkel aansprakelijk zijn voor schade waarvan is aangetoond dat deze het directe gevolg is van een aan de opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming.

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer ten aanzien van de opdrachtgever is in ieder geval beperkt tot maximaal de prijs of het bedrag (exclusief BTW) van de concrete opdracht in het kader waarvan het schadegeval zich heeft voorgedaan. 

 

6. Intellectuele eigendom

6.1. De teksten, producten en creaties van de opdrachtnemer zijn beschermd door het auteursrecht.

6.2. De opdrachtnemer blijft ten allen tijde eigenaar van haar eigen bestaande intellectuele eigendom, dit wil zeggen alle knowhow, ontwerprechten, processen, auteursrechten, merkenrechten, octrooien of enige andere intellectuele eigendomsrechten die reeds in het bezit waren van of in licentie waren gegeven aan de opdrachtnemer vóór de datum van uitvoering van de opdracht of overeenkomst of gegenereerd of verworven op elk moment onafhankelijk van de uitvoering van de opdracht of overeenkomst.

6.4. De opdrachtgever aanvaardt dat de opdrachtnemer melding maakt van de opdrachtgever binnen haar klantenportfolio, zoals bijvoorbeeld op de website van de opdrachtnemer of in presentaties aan klanten. Indien de opdrachtgever dit niet wenst, of indien hij/zij hier bepaalde specifieke afspraken rond wil maken, dient de opdrachtgever dit uitdrukkelijk bij de start van de opdracht aan de opdrachtnemer te melden.

 

7. Duur en beëindiging

7.1. Op de offerte wordt melding gemaakt van de duur van de opdracht en/of van het specifieke project. Opdrachten of overeenkomsten van bepaalde duur of voor een specifiek project zijn niet voortijdig opzegbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

In geval van een overeenkomst van onbepaalde duur, zal elke partij steeds de uitdrukkelijk afgesproken opzeggingstermijn dienen na te leven, of, bij gebreke aan zulke afgesproken termijn, steeds een redelijke opzeggingstermijn in acht dienen te nemen.

7.2. Elke partij kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat de andere partij enig recht op schadevergoeding heeft, indien (i) de andere partij ophoudt te bestaan, vereffend werd, ontbonden is of haar activiteiten heeft beëindigd; of (ii) er beslag is gelegd op alle of een belangrijk deel van haar vermogen; of (iii) de andere partij failliet is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend (of redelijkerwijze kan worden verwacht dat deze zal worden ingediend).

 

8. Privacy en persoonsgegevens

8.1. De opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk dat de opdrachtnemer zijn persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, emailadres, BTW-nummer, enz.), alsook deze van zijn contactpersonen en medewerkers, zal opslaan en verwerken. Voor zoveel als nodig bevestigt de Klant daarvoor ook de nodige toelatingen van voormelde contactpersonen en medewerkers te hebben bekomen.

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor deze verwerking. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of opdracht en de levering van de diensten door de opdrachtnemer. De gegevens zullen worden aangewend voor doeleinden zoals opname in het klantenbestand en het overmaken van documenten, offertes, briefwisseling en facturatie.

De opdrachtgever heeft steeds recht op inzage en verbetering van zijn gegevens en kan daartoe contact opnemen met de opdrachtnemer.

8.2. De opdrachtnemer kan deze gegevens ook gebruiken om de opdrachtgever te informeren over nieuwe diensten van de opdrachtnemer, voor zover de Klant zich daar uitdrukkelijk mee akkoord heeft verklaard. De opdrachtgever heeft ten allen tijde het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van de gegevens voor directe marketingdoeleinden.

8.3. De opdrachtnemer zal deze gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij in geval de opdrachtgever hiertoe verplicht zou zijn op basis van enige wet, regelgeving of rechterlijke uitspraak.

8.4. Elke partij verklaart dat zij de regels die van toepassing zijn op de bescherming van de privacy en de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016) en de (nationale of andere) uitvoeringsbepalingen, zal naleven.

 

9. Overdracht

Geen der partijen zal haar rechten of verplichtingen onder de overeenkomst overdragen aan enige derde zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de andere partij.

 

10. Overmacht

10.1. In geval van overmacht, d.i. een plotse gebeurtenis buiten de wil van partijen om die de uitvoering van de verbintenissen van een partij redelijkerwijze onmogelijk maakt, zullen de tekortkomingen aan de verbintenissen te wijten aan deze overmacht niet toerekenbaar zijn aan de in gebreke blijvende partij.

10.2. De partij die zich op overmacht beroept, zal de andere partij zo snel als redelijkerwijze mogelijk en schriftelijk op de hoogte stellen van de overmachtssituatie.

De verbintenissen in kwestie die door de overmachtssituatie redelijkerwijze onmogelijk worden, zullen worden opgeschort zolang de overmachtssituatie duurt.

 

11. Diverse bepalingen

11.1. Door de overeenkomst wordt geen enkele vennootschapsrechtelijke band of joint venture gecreëerd tussen partijen. Partijen blijven derhalve als onafhankelijke entiteiten bestaan en opereren.

11.2. Deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst zijn deelbaar en indien één of meer van de bepalingen ongeldig worden verklaard, zal dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten. Indien enig gedeelte als volledig ongeldig wordt beschouwd, zullen partijen nieuwe bepalingen onderhandelen welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde  bepaling benaderen. Indien enig gedeelte als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet.

11.3. Het in gebreke blijven door een partij om haar rechten onder de overeenkomst af te dwingen zal niet als een afstand van dit recht beschouwd worden noch in enige mate de rechten van de andere partij uitbreiden of wijzigen.

12. Toepasselijk recht en forum

12.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomst.

12.2. Elk geschil m.b.t. de overeenkomst, de inhoud, de uitvoering, de interpretatie of de beëindiging ervan, zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de rechtbanken van Leuven.

bottom of page